تبلیغات
axebad9 - کون دختر عمو بعد کس عمه

axebad9

چهارشنبه 16 بهمن 1387

کون دختر عمو بعد کس عمه

نویسنده:   

بعد از اون عیدی که منو امم هم بستر شدیم من تونستم به دختر عموم نفوز کنم البته یه سال و نیمی تول کشید که الان میخام اونو براتون تعریف کنم

آقا من رفتارم با دخر عموم عوض شده بود ؛ با هم راحت تر شده بودیم , اونم هی اصرار میکرد که کردن امم رو براش تعریف کنم وقتی هم یه داستان جدید واسش میگفتم همهیه بدنش داغ میشد توری که داغیه بدنش رو منم اصر میکرد تا اینکه یه روز اصرار فراوان کرد تا یه کاری کنم سکس منو با امه رو ببینه منم گفتم باشه یه روز کهتنها بودم به امه خانوم زنگ زدم گفتم تنهایی اونم گفت نه (میدونستم) بعد بهش گفتم اگه دلش میخواد بیاد خونه ما خالیه که قبول کرد بعد 30 دقیقه خونه ما باشه

منم فوری به ساناز زنگ زدم گفتم آب جوش دستته بزار بیا اینجا
اونم با کلله اومد بعد بهش گفتم قراره امه رو اینجا بکنم تو هم بورو تو کمد از ان سوراخه نگاه کن

کمدم درست کناره تخت بود و به راحتی میتونستی همه چیزو کامل ببینی
اونم داشت بال در میاورد از خوشحالی ازم یه لب گرفت رفت تو کمد

آقا امه خانم اومد آوردیمش تو اتاق ازش لب گرفتیمو بعد آروم آروم لختش کردیم خودمونم لخت شدیم

خوابوندمش روتخت طوری که کردن کوسشو ساناز ببینه بعدم شورو کردم از سینه هاش خوردن کیرم که قد علم کرده بود رو گزاشتم تو دهن امه تلمبه میزدم اونم میمکید
بعد پاهاشو جفت کردم کیرمو گزاشتم ورودی کسش بعد آروم کردم تو کسش و شوروع کردم به تلمبه زدن
بعد استیلو عوض کردیم مدل سگیش کردم بعد دباره تو کسش تلمبه زدم امه دیگه به اوج رسیده بود (اورگاسم) داشت فریاد میزد میگفت :بکن منووووووو بکنننننن 5487548754875487 5487548754875487 آآآآآآآآآآآآآآآییی 5487548754875487 آآآآآآآآآآآآآآآآآآه بکن امتو بکن

آخر سر ارضا شد و لرزید بعد اشاره کرد به کونش که منم خودمو اونجا خالی کنم

منم کیرمو گزاشتم تو در کونش بعد فرستادم تو (کونشو اونقد کرده بودیم[منو دوست پسرش] گشاد شده بود) بعد تلبه زدم بعد از یه 5 دقیقه ای منم ارضا شدم

به ساعت نگاه کردو گفت : من خیلی دیرم شده برم خونه دوش بگیرم خوبه یه لب ازم گرفت و رفت

بعد کمد رو وا کردم دیدم ساناز داره گریه میکنه آوردمش رو تخت نشوندمش گفتم چته دختر
نکنه بدت اومده نری لومون بدی که خندید گفت مگه دیوونم گفتم پس چته زیرزیرکی به کیرم نگاه کردو با خجالت گفت:منم کیر میخوام
من زدم زیر خنده گفت مرض مگه خنده دار گفتم چرا نداره کیرکنارته داری براش گریه میکنی

بعد ازش لب گرفتم و لباساشو در آوردم
لخت لختش کردم
سینه هاش خیلی ریز بود ولی خوب به دست میومد سینه هاشو یکم خوردم بعد به کسش نگاه کردم خیلی تمیز بود لبمو زدم به کوسش مزه ی خوبی داشت شوروع کردم به خوردش

داشت قلقلکش میومد در هین حال
با خنده ی بسیار بلند و از ته دل میگفت : وووویییی چه حالی میده فروهر وااااااای آخ جووون…

بعد چوچولوشو هی لیس زدم هی لیس زدم تا ارضا شد

بعد بهم گفت : فروهر میزاری منم کیرتو بخرم
منم با خنده گفتم :فقط واسه بقیه هم نگه دار

شروع کرد به خوردن ناشی بود ولی خوب میخرد یهو برگشت گفت :فروهر کون منو بکنب شوهر کنم میفهمن
گفتم :نه بابا چه فهمیدنی
گبیل کرد گفت پس کون منو بکن
زدم زیر خنده گفتم متمعنی دردت میاد ها
پرسید چقد گفتم زیاد
بعد با قاطعیت گفت بکن هر چقدر هم داد زدم اعتنا نکن تو بکن

منم از این حرکت زور بگیری از کون خوشم میاد گفتم باش

رفتم کرم لیدوکایین آوردم که بدبخت خیلی دردش نیاد
لیدو کایینو مالیدم یکم هم کونشو واکردم بعد کیرمو سرشو گزاشتم تو کونش
که داد زد وااااااااااااااای در بیار منم با بی اعتنایی داشتم میکردم تو کونش
کل کیرمو نتونستم بکنم ولی خب تا اونجا که بد بخت جا داشت کردم تو بعد آروم آروم 5487548754875487 شوروع کردم به تلمبه زدن
حالا که کیرم تو کونش جا گرفته بود صداش در نمیومد
ترسیدم بهش گفتم چطوره
با یه صدای پر از شهوت گفت : حرف نزن فقت بکن

منم هی سرعت بدم بالا صدای آهو نالش در اومده بود بعد یه فشار دادم کیرمو کردم تو کونش هر چی آب داشتم ریختم تو کونش اونم خوشش اومد خوابیدم روش بعد از چند دقیق ه بلند شدیم رفتیم حموم تو حموم هم یه دست کونشو کردم بعد خداهافزی کرد رفت موقع رفتن هم کللی ازم تشکر کردو گفت تا عمر داره این

نویسندگان